STANDARDBETINGELSER

Bilag 1
1. Indledning

1.1 Disse betingelser finder anvendelse og regulerer forholdet mellem Kunden og Creditro.

2. Definitioner

2.1 Hvor der i Aftalen (herunder hovedaftalen, bilag 1 og bilag 2) anvendes nedenstående begreber skrevet med stort forbogstav, skal begreberne have den nedenstående betydning:

Almindelig Arbejdstid Mandag til torsdag kl. 09.00 – 16.00 (CET) og fredag kl. 09.00 – 15.00 (CET), danske helligdage undtaget.
Bruger En af Kunden i Creditros systemer oprettet person, som kan anvende Creditros moduler på Kundens vegne.
Kald En teknisk henvendelse til Creditro Assess om indhentelse af oplysninger om en bestemt virksomhed eller person.
Kontoadministrator Den af Kunden udpegede medarbejder, som er ansvarlig hos Kunden for intern opsætning, brugerhåndtering og andre tekniske/praktiske forhold.
Klient Den person, virksomhed mv., som Kunden ønsker kontrolleret i Creditro Comply eller Creditro Assess, eller som Kunden ønsker skal underskrive i Creditro Sign. Normalt vil Klienten være Kundens kunde. Der kan til hver Klient være knyttet flere sager.
Overvågning Creditros løbende Overvågning af om tidligere indhentede Stamoplysninger fortsat er korrekte.
Pakke Den udgave af en af Creditros moduler, som er valgt af Kunden. Pakken omfatter normalt et antal enheder, fx et antal Brugere.
Rapport En rapport er en samling af oplysninger hentet af Kunden via Creditro, fx via Creditro Comply.
Slutbruger En person, hvis Stamoplysninger skal indgå i en undersøgelse i Creditro Comply, fx en reel ejer eller medlem af ledelsen i en undersøgt virksomhed mv.
Stamoplysninger En Klients eller Slutbrugers oplysninger om navn; eventuelt CPR-/CVR-nummer; kontaktoplysninger, herunder bl.a. adresse, telefonnummer; e-mailadresse, branche, og eventuel kopi af identifikationspapirer; status som PEP og eventuel optagelse på sanktionslister.
Udsendelse Et eller flere dokumenter, som af Kunden sendes til underskrift via Creditro Sign til en eller flere underskrivere.

 

3. Brugsret

3.1.1 På baggrund af Aftalen opnår Kunden en ikke-eksklusiv ret til at anvende de af Creditros moduler, som er omfattet af Aftalen i det aftalte omfang, og så længe Aftalen er i kraft.

3.1.2 Creditros moduler kan af Kunden anvendes enten gennem login på Creditros hjemmeside, www.app.creditro.com, eller forudsat der er indgået aftale om dette gennem de af Creditro til rådighed stillede API’er.

3.1.3 Hvor Kundens Brugere logger ind på Creditros tjeneste for at anvende en af Creditros moduler, skal hver Bruger anvende et særskilt login bestående af et brugernavn og et password. Hvor antallet af Brugere er begrænset, fremgår det af hovedaftalen, hvor mange Brugere Kunden kan oprette i Creditro. Brugernavn og password er personlige og skal holdes fortrolige. Kundens Kontoansvarlige kan selv administrere Kundens Brugeres adgang via Creditros hjemmeside. Såfremt Kunden anvender en af Creditros moduler via API, skal Kunden anvende en sådan autentifikation, som udstedes af Creditro til Kunden til login.

3.1.4 Såfremt Kunden bliver bekendt med eller mistænker, at der sker misbrug af dennes eller dennes Brugeres adgang til Creditros moduler, skal Kunden straks ændre et eventuelt misbrugt brugernavn og password samt underrette Creditro.

3.1.5 Kundens Brugere skal tilhøre Kundens juridiske enhed, og Creditros moduler må alene anvendes internt i Kundens juridiske enhed. Hverken Kunden eller Kundens Brugere må overdrage eller tillade andre personer inden- eller udenfor Kundens juridiske enhed at benytte dennes login.

4. Priser og betaling

4.1.1 Priser for Kundens adgang til Creditros moduler på tidspunktet for Aftalens indgåelse fremgår af Hovedaftalen. Alle priser er, medmindre andet er angivet, anført i danske kroner og ekskl. moms.

4.1.2 Ved Aftalens indgåelse faktureres opstartsprisen for de moduler som Kunden ifølge Hovedaftalen abonnerer på.

4.1.3 Mængdebetalinger baseret på antal, fx antal Klienter, Brugere, Kald eller Udsendelser, undtaget Internationale Data, faktureres forud for Aftaleperioden ved Aftaleperiodens start, eller forholdsmæssigt for en kortere periode, såfremt Parterne har aftalt dette. Hvis Kunden har valgt en Pakke med fx 100 Brugere af 100 kr./år faktureres Kunden således ved Aftaleperiodens start kr. 10.000, eller hvis der er aftalt kvartalsmæssig forudbetaling kr. 2.500 ved aftaleperiodens start og derefter kr. 2.500 hver tredje måned.

4.1.4 Såfremt Kunden har foretaget forbrug udover det af den aftalte Pakke omfattede, foretages efterregulering af sådant overskydende forbrug straks fra konstatering og til udløb af indeværende abonnementsperiode med tilbagevirkende kraft. Eventuelt overskydende forbrug afregnes pr. enhed. Der sker ingen regulering på baggrund af et mindre forbrug end det aftalte. Kundens anskaffelse af Internationale Data faktureres ved Aftalens indgåelse.

4.1.5 Ønsker Kunden, at Creditro foretager programmeringsopgaver, hvortil bl.a. henregnes ny- eller specialudvikling af komponenter eller moduler, som arbejder sammen med Creditros øvrige moduler, indgås særskilt aftale mellem Parterne vedrørende sådant arbejde. Sådan aftale skal som minimum beskrive den ønskede funktionalitet og det estimerede tidsforbrug for arbejdet. For et sådant arbejde udarbejdes særskilt tilbud.

4.1.6 Såfremt Kunden ønsker, at Creditro foretager særlig opsætning/konfiguration af sine moduler til Kunden eller ønsker specialtilpasning, som ikke er en programmeringsopgave, faktureres sådant arbejde på baggrund af forbrugt tid med en timepris på kr. 999 pr. påbegyndt time.

Forinden Creditro påbegynder arbejde med opsætning/konfiguration, indgås særskilt aftale med Kunden. Sådan aftale skal beskrive Kundens ønsker til opsætning/konfiguration samt Creditros forventede tidsforbrug til dette.

4.1.7 Såfremt Kunden ønsker support fra Creditro udover den support, som er omfattet af denne aftale jf. pkt. 6.1.5, faktureres sådan support med en timepris på kr. 499. Der afregnes pr. påbegyndt 15 minutter.

Creditro kan efter særskilt aftale med Kunden afholde et heldags onboardingkursus med Kunden til en fast pris på kr. 14.999. Onboardingkurset har en varighed af 6 timer opdelt i to dele.

4.1.8 Fremsendte fakturaer forfalder til betaling ved udløbet af den i hovedaftalens anførte betalingsfrist. Betalingsfristen regnes fra tidspunktet for fremsendelse af fakturaen.

Ved forsinket betaling er Creditro berettiget til at opkræve morarente fra forfaldsdagen, og indtil betaling sker med rentelovens til enhver tid gældende rentesats. Hvis betaling ikke sker senest 5 dage efter afsendelse af første påkrav, er Creditro tillige berettiget til at hindre Kundens adgang til enhver af Creditros moduler, indtil betaling sker.

4.1.9 Creditros standard priser justeres én gang årligt pr. 1. marts med en ændring svarende til stigningen i udviklingen i januar måneds forbrugerprisindeks det seneste år. Aftalte priser reguleres ved næstkommende Aftaleperiodes start med samme sats, medmindre andet aftales.

4.1.10 Udover det i pkt. 4.1.9 anførte er Creditro berettiget til at foretage ændring af priserne med et varsel på 3 mdr. Kunden er indenfor 14 dage fra en varslet prisstigning berettiget til at opsige aftalen med 3 måneders varsel uanset afsnit 13.

5. Rettigheder

5.1.1 Creditro ejer alle immaterielle rettigheder, herunder ejendomsret og ophavsret, til Creditros moduler, hvortil også de til rådighed stillede API’er hører eller har ret til at gøre disse tilgængelige for Kunden på Aftalens betingelser.

5.1.2 Kunden har alene brugsret til Creditros moduler, som anført i Aftalen.

5.1.3 Creditro opnår ingen rettigheder udover de for levering af Creditros moduler til Kunden nødvendige til sådanne data, som Kunden overlader til Creditro i forbindelse med brugen af Creditros moduler. Se også bilag 2 – Databehandleraftale.

5.1.4 I tilfælde af, at Kunden bliver mødt med indsigelser om, at Creditros moduler eller Kundens brug af disse er i strid med tredjemands rettigheder, eller måtte Kunden i øvrigt blive bekendt med sådanne påstande, skal Kunden straks orientere Creditro herom.

6. Service Level Agreement (SLA)

6.1 Creditros moduler har tilgængelighed som anført herunder. Under Service Level Agreement er tillige anført regulering af backup, vedligeholdelse, fejlrettelse og support.

6.1.1 Tilgængelighed

6.1.1.1 Creditro garanterer en tilgængelighed for hver af sine moduler på 98% indenfor Almindelig Arbejdstid målt i et gennemsnit over hver kalendermåned.

6.1.1.2 Såfremt en ydelse i en periode har mindre end den garanterede tilgængelighed, yder Creditro, efter Kundens påkrav, forholdsmæssigt afslag i den del af vederlaget der vedrører den ydelse, hvori tilgængeligheden har været reduceret. Er en ydelse tilgængelig i en kalendermåned i 95% af den garanterede oppetid, ydes et afslag i vederlaget for den pågældende måned (1/12 af det årlige vederlag) på 3% (98% – 95% = 3%). Er tilgængeligheden for den pågældende ydelse i en kalendermåned under 90%, er afslaget dog hele månedens vederlag for den pågældende ydelse.

6.1.1.3 Ved tilgængelig forstås, at den pågældende af Creditros moduler afvikles og svarer målt på ydersiden af firewallen i det af Creditro anvendte driftscenter. Det betragtes ikke som manglende tilgængelighed, såfremt et manglende svar fra Creditros ydelse skyldes, at tredjepartsleverandører af data, herunder fx, at CVR-registeret og CPR-registret ikke svarer på Creditros henvendelse.

6.1.1.4 Kunden kan altid følge med i Creditros driftsstatus se historisk og live-oppetid for:

API-forbindelse: https://updown.io/bfvb

App-platform: https://updown.io/zzz9

Hjemmeside: https://updown.io/nuev

6.1.2 Backup

6.1.2.1 Creditro foretager løbende backup af alle data lagret i Creditros systemer. Der foretages fuld backup én gang ugentlig og daglig inkrementel backup.

6.1.2.2 Fulde ugentlige backups gemmes i en periode på 6 måneder, inkrementelle backups gemmes i en periode på 30 dage. Backup lagres i krypteret form. Backup gemmes duplikeret på tværs af de af Creditro anvendte driftscentre.

6.1.2.3 Creditro kontrollerer løbende og mindst hver 6. måned backupfunktionaliteten, herunder testes genetablering.

6.1.2.4 Såfremt Kunden ønsker data genetableret fra backup, kontaktes Creditro. Creditro er berettiget til at fakturere Kunden for sit arbejde med genetablering af data fra backups, såfremt behovet for genetablering ikke skyldes forhold, som Creditro er ansvarlig for. Fakturering af Creditros arbejde sker som Teknisk Konfiguration mv., jf. afsnit 4.

6.1.3 Vedligehold

6.1.3.1 Creditro foretager løbende vedligehold af sine moduler. Vedligehold gennemføres sædvanligvis i tidsrummet mellem 21.00 og 06.00 (CET).

6.1.3.2 Hvis Creditros vedligehold forventes at medføre, at modulerne til Kunden er utilgængelige i en periode, varsles Kunden om dette senest to hverdage inden den planlagte vedligeholdspåbegyndelse. Planlagt vedligehold kan ikke overstige 4 timer pr. kalendermåned.

6.1.3.3 Ikke-planlagt vedligehold søges i videst muligt omfang placeret indenfor det i pkt. 6.1.3.1 anførte tidsrum. Hvis Creditro bliver bekendt med, at ikke-planlagt vedligehold må forventes at medføre, at modulerne til Kunden er utilgængelige i en periode, varsles dette overfor Kunden hurtigst muligt.

6.1.3.4 Ændringer til Creditros API’er varsles overfor Kunden senest 60 dage forinden ikrafttræden.

6.1.3.5 Ikke-planlagte ændringer til API’er varsles hurtigst muligt overfor Kunden.

6.1.4 Fejlrettelse

6.1.4.1 Såfremt Kunden konstaterer fejl i Creditros moduler, skal Kunden straks orientere Creditro herom. Kunden skal så vidt muligt detaljeret oplyse om, hvorledes fejlen viser sig samt under hvilke forhold.

6.1.4.2 Fejl klassificeres i tre kategorier.

    • Kritisk fejl, hvortil hører fejl, der i væsentlig grad eller fuldstændig forhindrer Kunden i at anvende Creditros moduler.

 

    • Ikke-kritiske fejl, hvortil hører fejl, der i mindre omfang påvirker dele af Creditros moduler eller fejl – herunder kritiske fejl – som kan omgås.

 

  • Mindre fejl, hvortil hører fejl, der kun i begrænset omfang påvirker Kundens brug af Creditros moduler eller fejl – herunder kritiske og ikke-kritiske fejl – som kan omgås på simpel vis.

6.1.4.3 Fra det tidspunkt, hvor Kunden oplyser Creditro om en fejl, som klassificeres som kritisk, betragtes den pågældende af Creditros moduler som utilgængelig for Kunden, indtil Creditro oplyser Kunden, at fejlen er afhjulpet eller reduceret til en lavere kategori.

6.1.4.4 Creditro påbegynder afhjælpning af en kritisk fejl snarest muligt og til enhver tid indenfor 8 timer, efter at være blevet bekendt med en sådan. Ikke-kritiske fejl påbegyndes afhjulpet snarest muligt, og senest efter 8 timer indenfor Almindelig Arbejdstid, og mindre fejl afhjælpes indenfor rimelig tid for den konkrete fejl.

6.1.4.5 Det er til enhver tid Creditro der klassificerer fejl ud fra ovenstående beskrivelse.

6.1.5 Support

6.1.5.1 I forbindelse med idriftsættelse af samarbejdet tilbydes Kunden op til to timers vederlagsfri assistance til opsætning af Kundens konto. Sådan assistance foretages på et onlinemøde mellem den af Kunden udpegede person og Creditro Customer Success Team.

6.1.5.2 Det er Kundens ansvar at oplære sine Brugere tilstrækkeligt i brug af Creditros moduler. Creditro afholder vederlagsfri ugentlige webinarer vedrørende brugen af Creditro Comply, hvor Kunden kan tilmelde sine medarbejdere til træningsforløb, inden de går i gang med brug af Creditro Comply. For at sikre et passende deltagerantal forbeholder Creditro sig ret til at henvise en eller flere af Kundens Brugere til et senere webinar.

6.1.5.3 Creditro yder i rimeligt omfang og indenfor Almindelig Arbejdstid support igennem Creditros support-kanaler som er pr. telefon, e-mail og via chatfunktionen på Creditros hjemmeside vedrørende brugen af Creditros moduler. Det er en betingelse for Creditros support til Kunden vedrørende Creditro Comply, at alle Kundens Brugere har deltaget i og gennemført et af Creditros ugentlige webinarer.

Hvis den af Kunden ønskede support overskrider et niveau, som Creditro finder rimeligt, er Creditro berettiget til betaling for den til supporten anvendte tid på baggrund af Creditros til enhver tid gældende timetakst for sådant arbejde, jf. afsnit 4. Creditro oplyser Kunden, såfremt der vil blive opkrævet betaling for forestående support. Support til Kunden udover 30 minutter/uge på tværs af support-kanaler vil normalt blive betragtet som udover det rimelige og Creditro er således berettiget til betaling herfor.

7. Persondata

7.1 Creditro behandler personoplysninger efter til enhver tid gældende lovgivning. Creditros behandling af personoplysninger på vegne af Kunden er reguleret i Aftalens bilag 2 – Databehandleraftale.

8. Misligholdelse

8.1.1 Hvis en af Parterne væsentligt misligholder Aftalen, er den anden Part berettiget til at ophæve Aftalen med øjeblikkeligt varsel.

9. Fortrolighed mv.

9.1.1 Hver af Parterne skal, medmindre andet fremgår af Aftalen, fortroligholde enhver intern oplysning modtaget fra den anden Part, herunder oplysninger modtaget i forbindelse med levering af Creditros moduler samt oplysninger modtaget i forbindelse med indgåelse af Aftalen, herunder Aftalens indhold.

9.1.2 Creditros medarbejdere er underlagt tavshedspligt igennem deres ansættelsesaftale både under og efter ansættelsesforholdet. Creditro sikrer, at den enkelte medarbejder ikke har adgang til flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt for, at de kan udføre deres arbejde.

9.1.3 Creditro er berettiget til at anvende underleverandører til udførelse af sine ydelser. Creditro må videregive og overlade Kundens oplysninger til sådanne underleverandører i det omfang, det er nødvendigt for, at underleverandøren kan udføre sin opgave for Creditro. Creditro er forpligtet til at indgå skriftlig aftale med underleverandører, hvoraf fremgår, at underleverandøren alene må anvende Kundens oplysninger til dette eller sikre sig, at underleverandøren er underlagt lovpligtig tavshedspligt. I det omfang en underleverandør foretager behandling af personoplysninger, hvor Kunden er dataansvarlig, henvises til reguleringen i Bilag 2 – Behandling af persondata.

9.1.4 Creditro er berettiget til at anvende Kundens navn og logo i forbindelse med sin markedsføring af samme type af ydelse, som er omfattet af Aftalen, forudsat dette sker loyalt.

10. Ansvar og ansvarsbegrænsning

10.1.1 Parterne er, med de i øvrigt af Aftalen anførte specifikationer, ansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler. Ingen af Parterne er ansvarlige for indirekte tab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til driftstab, tab af goodwill og andre forretningsmæssige tab samt krav fra tredjemand, jf. dog pkt. 5.1.4.

10.1.2 Creditro kan ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsninger, som ikke er udarbejdet af Creditro eller integrationer med Creditros moduler, som ikke er konfigureret af Creditro.

10.1.3 Creditro kan ikke holdes ansvarlig for Kundens brug af de via Creditros moduler af Kunden opnåede informationer og følgerne af sådant brug.

10.1.4 Creditros eventuelle erstatningsansvar overfor kunden kan ikke overstige et beløb svarende til 12 måneders abonnementsbetaling. Beregnet fra den dato tabet som ligger til grund for erstatningen sker.

10.1.5 Ingen af Parterne er ansvarlige over for den anden Part for så vidt angår forhold, der ligger uden for den pågældende Parts kontrol, og som Parten ikke burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller på anden måde taget forbehold for, herunder, men ikke begrænset til, arbejdsnedlæggelser, offentlige myndigheders indgriben eller restriktioner, fejl eller nedbrud i telekommunikationsinfrastruktur og arbejdskonflikter. Det samme gælder, hvor sådanne forhold foreligger hos Creditros underleverandører. Creditros forpligtelser er i sådanne tilfælde suspenderet uden yderligere foranstaltninger, indtil disse rimeligvis kan genoptages.

11. Ændringer af Aftalen

11.1.1 Såfremt Parterne ved Aftalens indgåelse aftaler fravigelser fra Creditros sædvanlige aftale, herunder i forhold til disse Almindelige Betingelser eller Creditros Særlige Betingelser, skal dette anføres i hovedaftalen eller særskilt bilag hertil, som godkendes af begge Parter.

11.1.2 Såfremt Creditro foretager ændringer til Aftalen og dennes betingelser, varsles dette, medmindre andet fremgår af Aftalen, med passende varsel. Ændringer kan herudover alene ske, hvis Parterne er enige herom.

12. Overdragelse

12.1.1 Kunden er alene berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand, forudsat Creditro skriftligt accepterer en sådan overdragelse. Creditro kan ikke nægte overdragelse uden saglig grund.

12.1.2 Creditro er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen.

13. Ikrafttræden, idriftssættelse, løbetid og ophør

13.1.1 Aftalen træder i kraft pr. den på hovedaftalen anførte dato og senest ved den sidste af Parternes underskrift og modulerne er tilgængelige for Kunden senest på idriftssættelsesdatoen. Aftalen løber i perioder på 12 måneder fra ikrafttrædelsen eller udløb af seneste Aftaleperiode. Aftalen er fortløbende og bliver dermed automatisk fornyet, medmindre en af Parterne med et skriftligt varsel på 3 måneder opsiger Aftalen til udløb ved udgangen af indeværende Aftaleperiode.

13.1.2 Kunden kan til enhver tid frem til udløb af den sidste Aftaleperiode hente alle data, som Kunden har uploadet eller gemt i forbindelse med Creditros moduler. Ved sidste Aftaleperiodes udløb slettes alle Kundens data i Creditros systemer, idet data gemt af Creditro i forbindelse med backups slettes senest 6 måneder efter sidste Aftaleperiodes udløb. Det er alene Kundens ansvar at hente data, som Kunden har gemt i forbindelse med Creditros moduler inden sidste Aftaleperiodes udløb. Efter særskilt aftale kan Creditro være Kunden behjælpelig med udlevering af de af Kunden gemte data. Fakturering af Creditros arbejde i sådan anledning sker som Teknisk Konfiguration mv., jf. afsnit 4.

14. Tvistløsning

14.1.1 Såfremt der måtte opstå tvist mellem Parterne, skal en sådan tvist indledningsvis søges løst i mindelighed.

14.1.2 I det omfang en tvist ikke kan løses af Parterne selv, skal tvisten afgøres efter dansk rets almindelige regler ved Creditros til enhver tid værende hjemting.